Disclaimer

Hoewel bij het ontwikkelen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer juist is. PMU Engineering aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals verstrekt op deze website. Aan de inhoud van deze website kan geen verplichting van PMU Engineering worden ontleend, met uitzondering van die gevallen waarbij een schriftelijke overeenkomst is opgemaakt.

Auteursrecht

Het auteursrecht van alle op deze website aanwezige content berust bij PMU Engineering, tenzij nadrukkelijk anders vermeld door middel van bijvoorbeeld bronverwijzingen. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van PMU Engineering.

Algemene informatie over PMU Engineering en haar activiteiten is verkrijgbaar bij:

PMU Engineering
Nieuweweg 81
3371 CK Hardinxveld-Giessendam

Wijzigingen voorbehouden

Aanpassen cookiebeleid

Wij behouden ons het recht voor dit cookiebeleid aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.